Thiết kế nội thất SAO VIỆT-Thi Công Nội Thất SAO VIỆT

Định mức cấp phối vật liệu

 
Khối lượng vật liệu: (m3)
Chủng loại vật liệu:
 
Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông gồm:
-0.342 tấn XM (loại PC30)
- 0.469 m3 cát
- 0.878 m3 đá (đá 1x2, độ sụt 24cm)
- 0.185 m3 nước sạch